# نزارقبانی

عاشقانه ای از نزار قبانی شاعر عرب

##### نزارقبانی: ...            هرمرد که پس ازمن ببوسدت                                                    بر لبانت تاکستانی را خواهدیافت                                                      که من کاشته ام. ×××××     ادامه مطلب
/ 22 نظر / 20 بازدید