نمونه سوالات پیشنهادی درس املا فارسی سال هفتم

نمونه سوالات پیشنهادی  درس املا  فارسی سال هفتم متوسطه (فصل اول )

1 –جمله صحیح را با (ص) و جمله غلط را با (غ) مشخص کنید .

الف : ما می توانیم در هنگام املا نوشتن  واژه های هم آوا را به جای یکدیگر بکار ببریم . (      )

ب : واژه «خوار» به معنی ذلیل  می باشد . (      )

2- کدام گزینه می تواند جزء واژه های هم آوا باشد .

الف : آفتاب                        ب : خار                   ج : اطراف                    د : زنجره

3- واژه های هم آوا را با توجه به معنی جمله، در جای خالی قرار دهید .

الف ) مردم در تابستان به .............. می روند . (صفر – سفر )

ب ) کمک به دیگران ............... زیادی دارد .( ثواب  -  صواب )

ج ) نماز ستون و ............ دین است . ( اساس – اثاث )

د ) محمد کتاب را از دوستش .............. .   ( خاست – خواست )

4- جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

-          در املا نباید از خطّ ..................... استفاده کنیم .

-          ....................   و ..................   از اهداف املا است .

5 -  در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد آنها را پیدا کنید و صحیح آنها را بنویسید .

آب ، این روح مضاب امید و زندگی ، ظلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خوشک زمین و صدها کشته زار سوخته و نگاه های پژمرده هزاران درخت تشنه برساند .

.....................              ......................            .....................          .......................

6- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد .

درخت های سرسبز دست های خیش را به آسمان برافراشته بودند و دوعا می کردند و کودکان پر نشات گل بوته ها در گوش نصیم عامین می گفتند .

الف : شش                         ب : پنج غلط                   ج : چهار غلط              د : سه غلط

7-  حرف جا افتاده واژه های زیر را همراه با معنی آنها بنویسید .

الف : مع...وم :    معنی ........     ب : ودا...  :   معنی  ........      ج : ا....جاز  :   معنی .......

8- در واژه های زیر نشانه های همزهء و تشدید ّ را در جای مناسب قرار دهید .

طفولیت      -    زایر       -       متعبد      -       تالیف

10- جدانویسی در کدام واژه درست و کدام واژه نادرست می باشد .(جهت مطالعه)

کنج کاوانه (.............)              گنجوران (.........)                  کشته زار (............)

توان گر (..............)               خاکدان (..............)              فرمان گذار (............)

11- کدام گزینه از نظر  هم خانواده  با گزینه های دیگر متفاوت است .

الف ) غریق – اغراق       ب)    معلوم  -  معلول        ج ) ناظم – نظام      د ) عالم – علوم

12- مترادف واژه  «مصحف » در کدام گزینه آمده است .

الف ) صفحه               ب)  عبادت                  ج ) قرآن کریم              د ) نماز خواندن

13- در جمله زیر معنی واژه «قریب» کدام است .

« در این مدرسه،قریب صد و بیست دانش آموز درس می خوانند » .

الف ) اندازه              ب)  نزدیک                  ج ) بیگانه              د ) نامحدود

14- با حروف روبروچهار واژه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد .  ( ت ع ر م ا ف )

.................           ...................          ...................                  ........................

15 – چهار واژه بنویسید که با حرف ( ظ ) شروع شده باشد .(از سه حرف بیشتر )

16- در کدام گزینه غلط املایی وجو دارد .

الف ) دانشمندی که دانش خود را تباه سازد              ب ) رازی به زحمت شما نیستم

ج ) خستگی من برطرف شد                                د ) من این شعر را زمزمه کردم

17- واژه های نادرست املایی را مشخص کرده و صحیح آنها را بنویسید .

معرفت کردگار – قرور و مهربانی – خوشنودی خداوند – طبیعت زیبا –

فرمان گذار – عظمت و جلال  - سفا و پاکی – عنایت الهی

18- معنی واژه های هم آوای زیر را بنویسید و با معنی آن جمله ای ادبی بنویسید .

سفر :   ............       ..................................................................

صفر :   ............       ..................................................................

 

/ 25 نظر / 953 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرضیه

خیلی آسون بود

مرضیه

خیلی آسون بود

مرضیه

خیلی آسون بود

arefi

سلام سوالات ضمن خدمت اسلام و نیازهای زمان موجود است

امیر سالار

ممنونم از نمونه سوالاتی که دادین

امیر سالار

سوالات خیلی آسونند[تایید]

lja;v

دانش اموز

ممنون از نمونه سوالات خوبتون[گل]

عالی عالی بهترین نمونه سوال بود[بغل]

امیر

سلام سوال 12 اشتباهه