ترنم مردی که عاشق است


ترنم مردی که عاشق است
www.hamidaa.persianblog.ir
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

1-صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.

  غ ○  ○ الف.یکی از راه های تقویت نویسندگی ، نامه نگاری است . ص

غ ○ ○ ب. خوانش انشا با لحن و آهنگ مناسب بر تأثیر آن نمی افزاید. ص

2-با هر یک از واژه های زیر جمله ای ادبی بنویسید.

الف.شبنم                             

 ب. وقت

3- واژه های) امام خمینی)ره(،احترام ، معلم ، پدر و مادر(را در یک بند )حدود سه سطر(به کار ببرید

4- عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید

آدم آهنی وقتی شاپرک را

...........................

5- با بهره گیری از عنصر تشخیص ، یک بند درباره ی تصویر زیر بنویسید. حدود سه سطر

مثلاتصویرجنگل

6- دریا را به کمک عنصر تشبیه در دو سطر ، وصف کنید.

 

7- بیت زیر را به نثر ساده ، بازنویسی کنید.

تا توانی پیش کس مگشای راز               بر کسی این در مکن زنهار، باز            

.....

8- درباره ی مفهوم ضرب المثل زیر دو سطر بنویسید.

وقت را غنیمت دان ، آنقدر که بتوانی                   

 

9- برای هریک از واژه های زیر ، یک شبکه ی معنایی بسازید.

الف. نوجوانی ...................                   ب. آسمان  ............................

مثال:گندم:(داس - مزرعه - کشاورز - آرد )

10-  از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و در مورد آن انشایی بنویسید.

.من یک نوجوان ایرانی ام که تصمیم دارم.

نامه ای کوتاه به رهبر معظّم انقلاب بنویسید/

توجه: نکته های داخل کادروتمرینات انشایی،آرایه های ادبی مانندتشخیص و...،تبدیل جمله های زبانی وادبی به هم و ... ازمواردی است که قابلیت طرح سوال را دارند!

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢٩ ] [ ٥:٤۳ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

سلام

منتظر نمونه سوال انشا ونگارش باشید!

درود وبدرود

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

نمونه سوالات پیشنهادی  درس املا  فارسی سال هفتم متوسطه (فصل اول )

1 –جمله صحیح را با (ص) و جمله غلط را با (غ) مشخص کنید .

الف : ما می توانیم در هنگام املا نوشتن  واژه های هم آوا را به جای یکدیگر بکار ببریم . (      )

ب : واژه «خوار» به معنی ذلیل  می باشد . (      )

2- کدام گزینه می تواند جزء واژه های هم آوا باشد .

الف : آفتاب                        ب : خار                   ج : اطراف                    د : زنجره

3- واژه های هم آوا را با توجه به معنی جمله، در جای خالی قرار دهید .

الف ) مردم در تابستان به .............. می روند . (صفر – سفر )

ب ) کمک به دیگران ............... زیادی دارد .( ثواب  -  صواب )

ج ) نماز ستون و ............ دین است . ( اساس – اثاث )

د ) محمد کتاب را از دوستش .............. .   ( خاست – خواست )

4- جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

-          در املا نباید از خطّ ..................... استفاده کنیم .

-          ....................   و ..................   از اهداف املا است .

5 -  در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد آنها را پیدا کنید و صحیح آنها را بنویسید .

آب ، این روح مضاب امید و زندگی ، ظلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خوشک زمین و صدها کشته زار سوخته و نگاه های پژمرده هزاران درخت تشنه برساند .

.....................              ......................            .....................          .......................

6- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد .

درخت های سرسبز دست های خیش را به آسمان برافراشته بودند و دوعا می کردند و کودکان پر نشات گل بوته ها در گوش نصیم عامین می گفتند .

الف : شش                         ب : پنج غلط                   ج : چهار غلط              د : سه غلط

7-  حرف جا افتاده واژه های زیر را همراه با معنی آنها بنویسید .

الف : مع...وم :    معنی ........     ب : ودا...  :   معنی  ........      ج : ا....جاز  :   معنی .......

8- در واژه های زیر نشانه های همزهء و تشدید ّ را در جای مناسب قرار دهید .

طفولیت      -    زایر       -       متعبد      -       تالیف

10- جدانویسی در کدام واژه درست و کدام واژه نادرست می باشد .(جهت مطالعه)

کنج کاوانه (.............)              گنجوران (.........)                  کشته زار (............)

توان گر (..............)               خاکدان (..............)              فرمان گذار (............)

11- کدام گزینه از نظر  هم خانواده  با گزینه های دیگر متفاوت است .

الف ) غریق – اغراق       ب)    معلوم  -  معلول        ج ) ناظم – نظام      د ) عالم – علوم

12- مترادف واژه  «مصحف » در کدام گزینه آمده است .

الف ) صفحه               ب)  عبادت                  ج ) قرآن کریم              د ) نماز خواندن

13- در جمله زیر معنی واژه «قریب» کدام است .

« در این مدرسه،قریب صد و بیست دانش آموز درس می خوانند » .

الف ) اندازه              ب)  نزدیک                  ج ) بیگانه              د ) نامحدود

14- با حروف روبروچهار واژه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد .  ( ت ع ر م ا ف )

.................           ...................          ...................                  ........................

15 – چهار واژه بنویسید که با حرف ( ظ ) شروع شده باشد .(از سه حرف بیشتر )

16- در کدام گزینه غلط املایی وجو دارد .

الف ) دانشمندی که دانش خود را تباه سازد              ب ) رازی به زحمت شما نیستم

ج ) خستگی من برطرف شد                                د ) من این شعر را زمزمه کردم

17- واژه های نادرست املایی را مشخص کرده و صحیح آنها را بنویسید .

معرفت کردگار – قرور و مهربانی – خوشنودی خداوند – طبیعت زیبا –

فرمان گذار – عظمت و جلال  - سفا و پاکی – عنایت الهی

18- معنی واژه های هم آوای زیر را بنویسید و با معنی آن جمله ای ادبی بنویسید .

سفر :   ............       ..................................................................

صفر :   ............       ..................................................................

 

[ ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ ] [ ٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

مقدمه
منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرعها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند.

به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است.


1- قالبهای کهن

در قالبهای کهن، شعر از تعدادی مصراع هموزن تشکیل می شود. موسیقی کناری نیز همواره وجود دارد و تابع نظم خاصی است.
هر قالب، فقط به وسیله نظام قافیه آرایی خویش مشخّص می شود و وزن در این میان نقش چندانی ندارد. از میان بی نهایت شکلی که می توان برای قافیه آرایی داشت، فقط حدود چهارده شکل باب طبع شاعران فارسی قرار گرفته و به این ترتیب، قالبهای شعری رایج را پدید آورده است :

قصیده

مثنوی

غزل

قطعه

ترجیع بند

ترکیب بند

مسمط

مستزاد

رباعی

دو بیتی

تصنیف

چهارپاره

مفرد

تضمین2- قالبهای نوین


تا اوایل قرن حاضر هجری شمسی ،شاعران ما دو اصل کلی تساوی وزن مصراعهای شعر و نظم ثابت قافیه ها را رعایت کرده اند و اگر هم نوآوری در قالبهای شعر داشته اند، با حفظ این دو اصل بوده است. در آغاز این قرن، شاعرانی به این فکر افتادند که آن دو اصل کلّی را به کنار گذارندو نوآوری را فراتر از آن حدّ و مرز گسترش دهند. شعری که به این ترتیب سروده شد، شکلی بسیار متفاوت با شعرهای پیش از خود داشت.
در این گونه شعرها، شاعر مقیّد نیست مصراعها را وزنی یکسان ببخشد و در چیدن مصراعهای هم قافیه، نظامی ثابت را ـ چنان که مثلاً در غزل یا مثنوی بود ـ رعایت کند. طول مصراع، تابع طول جمله شاعر است و قافیه نیز هرگاه شاعر لازم بداند ظاهر می شود. در این جا آزادی عمل بیشتر است و البته از موسیقی شعر کهن بی بهره است.
پدیدآورنده جدی این قالبها را نیما یوشیج می شمارند،. البته پیش از نیما یوشیج نیز اندک نمونه هایی از این گونه شعر دیده شده است، ولی نه قوّت آن شعرها در حدّی بوده که چندان قابل اعتنا باشد و نه شاعران آنها با جدّیت این شیوه را ادامه داده اند.
نوگرایی نیما و پیروان او، فقط در قالبهای شعر نبود. آنها در همه عناصر شعر معتقد به یک خانه تکانی جدّی بودند و حتّی می توان گفت تحوّلی که به وسیله این افراد در عناصر خیال و زبان رخ داد، بسیار عمیق تر و کارسازتر از تحوّل در قالب شعر بود.
شاعران کهن سرا می کوشیدند نظام موسیقیایی را حفظ کنند هرچند در این میانه آسیبی هم به زبان و خیال وارد شود و شاعران نوگرا می کوشند آزادی عمل خویش در خیال و زبان را حفظ کنند هرچند آسیبی متوجه موسیقی شود. پس می توان گفت پیدایش شعر نو، ناشی از یک سبک و سنگین کردن مجدّد عناصر شعر و ایجاد توازنی نوین برای آنها بوده است.

قالب نیمایی

شعر آزاد

شعر سپید

                                                 توضیحات بعدی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٠/۱ ] [ ۳:٥٤ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]
.: Weblog Themes By bestmaker :.

درباره وبلاگ

مدرس دانشگاه
RSS Feed