ترنم مردی که عاشق است


ترنم مردی که عاشق است
www.hamidaa.persianblog.ir
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

سلام ودرودفراوان به همه ی دوستان وعزیزانی که گهگاه یادمونن.

     اتفاق بسیارنادری به زندگیم رنگ وبوی قشنگی بخشیده که نمیشه نقلش کرد.... پس بگذریم!!!

 اینم برای تنوع و ... هوای بارانی شاهرودوباغ وانگور و...

           به قول شاعر:

           تاک راسیراب کن! ای ابر نیسان در بهار!!!

                          قطره تا می، می تواند شد چرا گوهر شود؟

                                                                            درود و بدرود

                

[ ۱۳٩۳/٢/٢ ] [ ٧:٤٢ ‎ق.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

1-صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.

  غ ○  ○ الف.یکی از راه های تقویت نویسندگی ، نامه نگاری است . ص

غ ○ ○ ب. خوانش انشا با لحن و آهنگ مناسب بر تأثیر آن نمی افزاید. ص

2-با هر یک از واژه های زیر جمله ای ادبی بنویسید.

الف.شبنم                             

 ب. وقت

3- واژه های) امام خمینی)ره(،احترام ، معلم ، پدر و مادر(را در یک بند )حدود سه سطر(به کار ببرید

4- عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید

آدم آهنی وقتی شاپرک را

...........................

5- با بهره گیری از عنصر تشخیص ، یک بند درباره ی تصویر زیر بنویسید. حدود سه سطر

مثلاتصویرجنگل

6- دریا را به کمک عنصر تشبیه در دو سطر ، وصف کنید.

 

7- بیت زیر را به نثر ساده ، بازنویسی کنید.

تا توانی پیش کس مگشای راز               بر کسی این در مکن زنهار، باز            

.....

8- درباره ی مفهوم ضرب المثل زیر دو سطر بنویسید.

وقت را غنیمت دان ، آنقدر که بتوانی                   

 

9- برای هریک از واژه های زیر ، یک شبکه ی معنایی بسازید.

الف. نوجوانی ...................                   ب. آسمان  ............................

مثال:گندم:(داس - مزرعه - کشاورز - آرد )

10-  از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و در مورد آن انشایی بنویسید.

.من یک نوجوان ایرانی ام که تصمیم دارم.

نامه ای کوتاه به رهبر معظّم انقلاب بنویسید/

توجه: نکته های داخل کادروتمرینات انشایی،آرایه های ادبی مانندتشخیص و...،تبدیل جمله های زبانی وادبی به هم و ... ازمواردی است که قابلیت طرح سوال را دارند!

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢٩ ] [ ٥:٤۳ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

سلام

منتظر نمونه سوال انشا ونگارش باشید!

درود وبدرود

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

نمونه سوالات پیشنهادی  درس املا  فارسی سال هفتم متوسطه (فصل اول )

1 –جمله صحیح را با (ص) و جمله غلط را با (غ) مشخص کنید .

الف : ما می توانیم در هنگام املا نوشتن  واژه های هم آوا را به جای یکدیگر بکار ببریم . (      )

ب : واژه «خوار» به معنی ذلیل  می باشد . (      )

2- کدام گزینه می تواند جزء واژه های هم آوا باشد .

الف : آفتاب                        ب : خار                   ج : اطراف                    د : زنجره

3- واژه های هم آوا را با توجه به معنی جمله، در جای خالی قرار دهید .

الف ) مردم در تابستان به .............. می روند . (صفر – سفر )

ب ) کمک به دیگران ............... زیادی دارد .( ثواب  -  صواب )

ج ) نماز ستون و ............ دین است . ( اساس – اثاث )

د ) محمد کتاب را از دوستش .............. .   ( خاست – خواست )

4- جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

-          در املا نباید از خطّ ..................... استفاده کنیم .

-          ....................   و ..................   از اهداف املا است .

5 -  در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد آنها را پیدا کنید و صحیح آنها را بنویسید .

آب ، این روح مضاب امید و زندگی ، ظلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خوشک زمین و صدها کشته زار سوخته و نگاه های پژمرده هزاران درخت تشنه برساند .

.....................              ......................            .....................          .......................

6- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد .

درخت های سرسبز دست های خیش را به آسمان برافراشته بودند و دوعا می کردند و کودکان پر نشات گل بوته ها در گوش نصیم عامین می گفتند .

الف : شش                         ب : پنج غلط                   ج : چهار غلط              د : سه غلط

7-  حرف جا افتاده واژه های زیر را همراه با معنی آنها بنویسید .

الف : مع...وم :    معنی ........     ب : ودا...  :   معنی  ........      ج : ا....جاز  :   معنی .......

8- در واژه های زیر نشانه های همزهء و تشدید ّ را در جای مناسب قرار دهید .

طفولیت      -    زایر       -       متعبد      -       تالیف

10- جدانویسی در کدام واژه درست و کدام واژه نادرست می باشد .(جهت مطالعه)

کنج کاوانه (.............)              گنجوران (.........)                  کشته زار (............)

توان گر (..............)               خاکدان (..............)              فرمان گذار (............)

11- کدام گزینه از نظر  هم خانواده  با گزینه های دیگر متفاوت است .

الف ) غریق – اغراق       ب)    معلوم  -  معلول        ج ) ناظم – نظام      د ) عالم – علوم

12- مترادف واژه  «مصحف » در کدام گزینه آمده است .

الف ) صفحه               ب)  عبادت                  ج ) قرآن کریم              د ) نماز خواندن

13- در جمله زیر معنی واژه «قریب» کدام است .

« در این مدرسه،قریب صد و بیست دانش آموز درس می خوانند » .

الف ) اندازه              ب)  نزدیک                  ج ) بیگانه              د ) نامحدود

14- با حروف روبروچهار واژه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد .  ( ت ع ر م ا ف )

.................           ...................          ...................                  ........................

15 – چهار واژه بنویسید که با حرف ( ظ ) شروع شده باشد .(از سه حرف بیشتر )

16- در کدام گزینه غلط املایی وجو دارد .

الف ) دانشمندی که دانش خود را تباه سازد              ب ) رازی به زحمت شما نیستم

ج ) خستگی من برطرف شد                                د ) من این شعر را زمزمه کردم

17- واژه های نادرست املایی را مشخص کرده و صحیح آنها را بنویسید .

معرفت کردگار – قرور و مهربانی – خوشنودی خداوند – طبیعت زیبا –

فرمان گذار – عظمت و جلال  - سفا و پاکی – عنایت الهی

18- معنی واژه های هم آوای زیر را بنویسید و با معنی آن جمله ای ادبی بنویسید .

سفر :   ............       ..................................................................

صفر :   ............       ..................................................................

 

[ ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ ] [ ٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

مقدمه
منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرعها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند.

به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است.


1- قالبهای کهن

در قالبهای کهن، شعر از تعدادی مصراع هموزن تشکیل می شود. موسیقی کناری نیز همواره وجود دارد و تابع نظم خاصی است.
هر قالب، فقط به وسیله نظام قافیه آرایی خویش مشخّص می شود و وزن در این میان نقش چندانی ندارد. از میان بی نهایت شکلی که می توان برای قافیه آرایی داشت، فقط حدود چهارده شکل باب طبع شاعران فارسی قرار گرفته و به این ترتیب، قالبهای شعری رایج را پدید آورده است :

قصیده

مثنوی

غزل

قطعه

ترجیع بند

ترکیب بند

مسمط

مستزاد

رباعی

دو بیتی

تصنیف

چهارپاره

مفرد

تضمین2- قالبهای نوین


تا اوایل قرن حاضر هجری شمسی ،شاعران ما دو اصل کلی تساوی وزن مصراعهای شعر و نظم ثابت قافیه ها را رعایت کرده اند و اگر هم نوآوری در قالبهای شعر داشته اند، با حفظ این دو اصل بوده است. در آغاز این قرن، شاعرانی به این فکر افتادند که آن دو اصل کلّی را به کنار گذارندو نوآوری را فراتر از آن حدّ و مرز گسترش دهند. شعری که به این ترتیب سروده شد، شکلی بسیار متفاوت با شعرهای پیش از خود داشت.
در این گونه شعرها، شاعر مقیّد نیست مصراعها را وزنی یکسان ببخشد و در چیدن مصراعهای هم قافیه، نظامی ثابت را ـ چنان که مثلاً در غزل یا مثنوی بود ـ رعایت کند. طول مصراع، تابع طول جمله شاعر است و قافیه نیز هرگاه شاعر لازم بداند ظاهر می شود. در این جا آزادی عمل بیشتر است و البته از موسیقی شعر کهن بی بهره است.
پدیدآورنده جدی این قالبها را نیما یوشیج می شمارند،. البته پیش از نیما یوشیج نیز اندک نمونه هایی از این گونه شعر دیده شده است، ولی نه قوّت آن شعرها در حدّی بوده که چندان قابل اعتنا باشد و نه شاعران آنها با جدّیت این شیوه را ادامه داده اند.
نوگرایی نیما و پیروان او، فقط در قالبهای شعر نبود. آنها در همه عناصر شعر معتقد به یک خانه تکانی جدّی بودند و حتّی می توان گفت تحوّلی که به وسیله این افراد در عناصر خیال و زبان رخ داد، بسیار عمیق تر و کارسازتر از تحوّل در قالب شعر بود.
شاعران کهن سرا می کوشیدند نظام موسیقیایی را حفظ کنند هرچند در این میانه آسیبی هم به زبان و خیال وارد شود و شاعران نوگرا می کوشند آزادی عمل خویش در خیال و زبان را حفظ کنند هرچند آسیبی متوجه موسیقی شود. پس می توان گفت پیدایش شعر نو، ناشی از یک سبک و سنگین کردن مجدّد عناصر شعر و ایجاد توازنی نوین برای آنها بوده است.

قالب نیمایی

شعر آزاد

شعر سپید

                                                 توضیحات بعدی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٠/۱ ] [ ۳:٥٤ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

 

سلام و فراوان سلام

              درود و بیکران درود

     شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

                             تو بیا که ازاول شب در صبح باز باشد...


 شب یلداتان سرشاراز شادی وشادکامی!!!

[ ۱۳٩٢/٩/۳٠ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

 سلام به همه ی دوستان عزیزترازجانم!!!

       این ترم به لطف خدادردانشگاه علوم پزشکی که کلا س گرفتم ،کلاسی پراز مهربانی وعشق نصیبم شده که واقعا اهل درک ودریافتند.مطلبی ازدکترعلیرضاجعفردانشجوی خوش رو ومهربانم رو برای لذت همه ی شمانقل می کنم!!!

زمین و درخت

       چشمانم را می بندم و به تو فکر می کنم. به روزی که پیرمرد آمد و تو را در من کاشت . به روزی که ساده و صادق عاشقت شدم.راز قد کشیدن تو را فقط من می دانستم.هر روز مرورش می کردم.می دیدم که از من دور می شوی ولی بی خبر از بی وفایی تو هرروز بستری تازه برای خواب امن ریشه هایت در وجود خود پهن می کردم.تو از جان من می کشیدی و فقط به او می اندیشیدی. هر از گاهی باد می آمد و به ما سر می زد. نوازش و بوسیدن برگهایت قسمت او می شد و نصیب من فقط سایش . برگ هایی که از آن من بودند. من برای دانه دانه آن ها که هر سال به زمین می ریختند بغض هایم را فرو می خوردم . من در سرمای زمستان از لرزیدنت می لرزیدم و افسوس می خوردم که نمی توانم تن پوشی را که از برگهای طلایی ات دوخته بودم به دوشت بیندازم.من با تک تک شکوفه هایت خندیده بودم.نوازش این برگ ها سهم من بود.اما تو هر صبح تنها به فکر عشق بازی با خورشید بودی.مرا می شکستی تا به او نزدیکتر باشی.مرا در خود فرو می بردی تا روی او را ببوسی.

       اما امروز دیگر همه چیز تمام شد.امروز باد ، باد همیشگی نبود.برای تحسین و نوازشت نیامده بود.جلوی راهش را گرفته بودی و شاخه هایت عبور را برایش مشکل می کرد.مست بود.آن چنان بر صورتت سیلی میزد و تکانت می دادگویی می خواست هر دویمان را باهم ببرد. تو باز هم به آسمان نگاه کردی و کمک خواستی. ولی خورشیدت در میان ابرها پنهان شده بود.به یاد تمام بی وفایی هایت بغضم را شکستم و رهایت کردم. صدای شکست بغضم در ساقه ات پیچید. شاخه هایت بعد از سالها دوباره دست به دامن من شده بودند تا نگاهت دارم. اما من می دانستم که تو از جاودانی من دل بریده ای و به خورشیدی دل بسته ای که هر شب تنهایت می گذاشت. برگ هایت که می ریخت در میان ابرها پنهان می شد و تو را نمی دید. تو سرنوشت خورشید را بیشتر دوست داشتی. غروب را بیشتر دوست داشتی.

       اکنون آرام در کنارم خفته ای و می توانم خوب نگاهت کنم. چشمانم را می بندم و به روزی که پیرمرد تو را در من کاشت فکر می کنم.به این که با رها کردنت من هم غروب کردم.شاید پیرمرد تو را در قلب من کاشته بود...

[ ۱۳٩٢/۸/٢۱ ] [ ۸:٥۱ ‎ق.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

       سلام ودرودفراوان به دانش آموزان گل خودم.به تک تک شماهایی که فراموشتان نخواهم کرد.دراینجا فقط خواستم بگویم دیگردرسال تحصیلی جدیددرمدرسه شمانخواهم بود.ازهمه شما که مثل پسرانم دوستتان دارم میخواهم که بدانید:

      بودن ونبودن من نبایدبرایتان مهم باشد.هرمعلمی که بیایدیقینا جزوبهترین هاست.مبادابه هردلیلی ذره ای از عشقتان به ادبیات کاسته شود.تاهمیشه دوستتان خواهم داشت.

      امیدوارم! اولیای محترم نیز ناتوانی ها وکاستی های این معلم کوچک رابه بزرگی خودشان ببخشایندکه گفته ان ...بخشش ازبزرگان است...

      به یاد همه ی خاطرات قشنگی که داشتیم فقط به لبخندهایتان می اندیشم...

                 باز لب های تو به خنده نشست     

                                     روی دیوارمان پرنده نشست

               باز باران گرفت...من رفتم

                                    عشق تا جان گرفت من رفتم... 

                                                          دوستتان دارم.....خداحافظ

[ ۱۳٩٢/٤/٢۳ ] [ ۳:٥٤ ‎ب.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

سلام ودرودبسیار به دوستان ویاران همیشگی که ...

        ماه رمضان از راه  رسید امیدوارم تولحظه های قشنگی که خواهید داشت... برام دعاکنید!!!

                                                           فدایتان!

[ ۱۳٩٢/٤/۱٩ ] [ ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ] [ حمید عرب عامری ]

      ستاد انتخابات شهرستان شاهرود اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر شاهرود را اعلام کرد.
     به گزارش شاهرود پرس از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، در انتخابات چهارمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین 95 نامزد شورای اسلامی شهر شاهرود 11 نفر به عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

 ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تعداد رأی
1    سیده زهرا موسوی سید رضا 13120
2    حسین قنبریان محمد علی 11267
3    جمشید شکوهی علی اکبر 10754
4    سید حسن میر فانی سید محمد هادی 10156
5    مرتضی احمدیان علی 9609
6    حسین وکیلیان علی 8766
7    رمضانعلی باقری عباس 8487
8    سید جواد بیطرف سید میر اسمعیل 7177
9    سید علی اکبر حسینی میرزا حسین 7107
10   حسن عرب علی 7064
11    حجت اله حسام اکبر 6959

اعضای علی البدل
12    علی باقری عباس 6640
13    حسین نظریان محمد ابراهیم 6263
14    احمد شریعتمدار طهرانی شیخ حسن 6227
15    غلامرضا همتیان محمد علی 5553
16    وحید طالع زاری ابراهیم 5506

17    رامین نظری سید جعفر 5016
18    علیرضا جواهری اسماعیل 4805
19    علیرضا صیاد آقا جان 4570
20    تورج مظفری منوچهر 4472
21    حمید عرب عامری  . احمد 4452
22    فرامرز اکبری جامی حجت اله 4345
23    محمد رضا فرومدی رحمت اله 4344
24    محمد رضا یونسیان محمد حسین 4295
25    حسن ربیعی علی 4017
26    محمد رضا موحدی مجید 3857
27    مریم عطاری علی اصغر 3803
28    مهدی موسی زاده شیر محمد 3757
29    محمد رضا پورحیدری انارکی عباسعلی 3741
30    حسین امیری امیر خان 3588
31    سید احمد میرزایی سید محمد 3561
32    حبیب اله وفایی محمد علی 3491
33    محمد صادق قدیری اسحق 3473
34    فرهاد وزیری علی اصغر 3451
35    محمد باقری علی اکبر 3183
36    داود قلیچی احمد 3072
37    سید جعفر موسوی سید ابوالفضل 2981
38    سید حسن آقایان میرزا محمد علی 2950
39    حامد بهزادی پور محمد 2869
40    محمود حیدری حیدر 2661
41    علیرضا مصطفوی محمد 2637
42    ایمان ظفر افشاری حبیب 2552
42    مسیح دادرس محمد حسن 2530
44    امیر جلالی شاهرود محمد رضا 2477
45    ابوالقاسم یعقوبی حمزه 2325
46    محمد یزدانی ابراهیم 2264
47    عبدالرسول رحیمی عباس 2211
48    علیرضا عرب اسمعیلی حسن 2123
49    علیرضا ارزانی رمضانعلی 2024
50    ام البنین نوشک حسینعلی 1922
51    علیه نصیری علی اکبر 1784
52    حسن بابامحمدی محمد حسین 1752
53    امید قلی پور رمضان 1702
54    محمد ظهوری منش ابراهیم 1675
55    عباسعلی نهارددانی محمد 1661
56    عباسعلی خادمی ابوالقاسم 1646
57    سید علی حسینی آقا میرزا رحیم 1605
58    سید محمد بیطرف سید احمد 1595
59    امیر صادقی اسمعیل 1567
60    مهدی جلالی محمد باقر 1532
61    محمد مهدی محمدی محمد حسن 1530
62    فاطمه ترحمی عیسی 1524
63    سید احمد میری سید علیرضا 1504
64    راضیه اعظمی حسین علی 1391
65    سید محمد حسینی نژاد سید حسن 1341
66    علیرضا نصیری شکر اله 1275
67    حمید اسلامی موسی الرضا 1234
68    سعید حسن خانی علی اکبر 1195
69    محمد باقر کسائیان حیدر علی 1144
70    حسین خدامی عباسعلی 1132
71    احمد نوروزی محمد مهدی 1081
72    سید عبدالمهدی آقایان سید میرزا 1020
73    مرتضی ملکی زاده ابراهیم 964
74    مریم تونی فیروز کلا رو ح ا..... 946
75    الهام نوری سنچولی نظر 891
76    سید حسن نورالهی سید تقی 849
77    احمد رضا نقابی رجبعلی 842
78    حامد صادقی محمد ابرا هیم 840
79    حمید نوری قدرت ا..... 826
80    سعید ایمانی مرنی عبدالخالق 764
81    ابوذر صادقی علی اکبر 733
82    مهدی رستمی علی اکبر 720
83    علی اکبر قاسمی قاسم 705
84    حسین بابا رضایی محمد علی 635
85    مجید شالیان یوسف 578
86    مهدی قاسمی نصیر 484
87    محمد علی محمدی حسن 483
88    شروین واحدی ابوالحسن 458
89    حمید رضا افشاری سیف ا..... 439
90    مصطفی نصرتی علیرضا 435
91    علی نوروزی احمد 394
92    معصومه محبعلی زاده التفات 364
93    حامد سیفی محمود 353
94    جهانگیر جهانی مجتبی 256
95    حامد مهدی پناه محمد حسن 162

     من هم با کسب 4452 رای نفر بیست و یکم شدم.از همه ی عزیزانی که باما همراهی داشتند خیلی خیلی ممنونم.امیدوارم تاهمیشه موفق وسربلندباشند.بابت همه ی کاستی ها و...حلالم کنید... تعدادی ازدوستان بودند که عهدی بستندووفادارنماندند.من ازنامهربانی آن هاگذشت می کنم امافراموش نخواهم کرد. بدرود.

ارادتمند......حمیدعرب عامری

[ ۱۳٩٢/۳/٢٧ ] [ ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ] [ حمید عرب عامری ]
.: Weblog Themes By bestmaker :.

درباره وبلاگ

مدرس دانشگاه
RSS Feed